การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรองผลิตภัณฑ์และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านสื่อเครือข่ายทางสังคม