การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าสินค้าเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตร (Demand Driven) ประจำปีงบประมาณ 2561 สินค้าข้าวโพด