ผลของไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของถั่วฝักยาวไร้ค้าง

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • สายชล สุขญาณกิจ

  • exสายชล สุขญาณกิจ,inนายธนภัทร ปลื้มพวก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์