การศึกษาความรุนแรงของเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อย

Publish Year National Conference 1
2018 exปาริชาติ จำรัสศรี, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, "ความรุนแรงของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae และเชื้อรา Purpureocillium lilacinum เพื่อควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน , 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย