การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงานผสมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสีน้ำมัน

Publish Year National Conference 1
2018 exศริยา ประเสริฐฤทธี, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงานผสมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสีน้ำมัน", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย