การศึกษาและพัฒนาถ่านกัมมันต์ (activated carbon) และวัสดุอินทรีย์ (organic materials) และวัสดุอนินทรีย์ (inorganic materials) เพื่อเป็นวัสดุเคลือบผิว (coating materials)