งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ และนิเวศวิทยาทางน้ำ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ ปี 2561