การสกัดแยกโลหะหนักออกจากฝุ่นจากเตาอาร์คไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2020 exChanwit Thititanagul, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, "Removal of Heavy Metals from Electric Arc Furnace Dust Recycling Process by Alkaline Extraction", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 829-837
Publish Year National Journal 1
2020 exChanwit Thititanagul, inนางพรทิพย์ เล็กพิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, "การลดโลหะหนักโดยกระบวนการซีเมนเทชันด้วยผงสังกะสีในการบำบัดฝุ่นจากเตาอาร์คไฟฟ้าด้วยกรดไฮโดรคลอริก", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 33, ฉบับที่ 109, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 23-32
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exChanwit Thititanagul, "Innovative processes for zinc oxide recovery from electric arc furnace dust", International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology 2018, 5 - 6 กรกฎาคม 2018, Auckland นิวซีแลนด์