ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สมสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2563)

  • inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

  • inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์