ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค กรณีศึกษา ประเทศไทย