การประยุกต์ใช้ราสเบอร์รี่พายในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน: การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย