กลยุทธ์และเทคนิคการกำหนดชื่อตราร้านและการกระจายตัวของร้านขายยาในจังหวัดชลบุรี