ชุมชนกัลยาณมิตรทางวิชาการ : สภาพที่มีประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ