การวิเคราะห์เชิงกายภาพ การทดสอบความเป็นพิษและความสามารถในการปลดปล่อยยาของอนุภาคแม่เหล็กซูเปอร์พาราแมกเนติกเฟอร์ไรต์ที่หุ้มด้วยไคโตซานที่ตอบสนองต่อความร้อนสำหรับเป็นนวัตกรรมฐานระบบตัวนำส่งยา