การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานเยื่อกระดาษโดยใช้ราไวท์รอท Trametes polyzona