ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551:ศึกษาการกระทำที่เป็นความผิดแต่มีเหตุยกเว้นโทษ