พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ สนามบินนานาชาติอุดรธานี