โครงการวิจัยออกแบบ และพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาแบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น

Publish Year National Journal 2
2020 exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, exดนัย ศาลทูลพิทักษ, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exพุทธธินันทร์จารุวัฒน์, exปรีชา อานันท์รัตนกุล, exอนุชิต ฉ่ำสิงห์, exรัชดา ปรัชเจริญวนิชย, exจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ออกแบบและพัฒนาเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 33-49
2018 exตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักด, exดนัย ศาลทูลพิทักษ์, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exพุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, exปรีชา อานันท์รัตนกุล, exพีรพงษ์ เชาวพงษ์, exอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์, exจิระวีณ์ มหิทธิธนาศักดิ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมระบบ Servo Electro-hydraulic System สำหรับไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา ด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 16-27
Publish Year National Conference 1
2017 exตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักด, ex ดนัย ศาลทูลพิทักษ, ex อนุชา เชาว์โชต, ex นิวัติ บำรุงกิจ, exสนทนา อุเทนสุต, exอดิศักดิ์ เกิดบุญนิรันดร, exปิยะ เวณุจันทร, ex สิรภพ พวงทอง, ex สมนึก ใจดี, exมงคล ตุ่นเฮ้า, ex กลวัชร ทิมินกุล, exพุทธธินันทร์ จารุวัฒน, ex พีรพงษ์ เชาวพงษ์, exอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ, exจิระวีณ์ มหิทธิธนาศักดิ์5, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ออกแบบ และพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18, 7 - 9 กันยายน 2017, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)