โครงการวิจัยออกแบบ และพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาแบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น

Publish Year National Journal 3
2021 exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, exประสาท แสงพันธุ์ตา, exพุทธธินันทร์จารุวัฒน์, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exนิรุติ บุญญา, exศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, exจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแขนกล 4 แกน สำหรับตรวจสอบเพลี้ยไฟและบั่วกล้วยไม้ในกล้วยไม้สกุลหวาย", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 142-158
2020 exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, exดนัย ศาลทูลพิทักษ, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exพุทธธินันทร์จารุวัฒน์, exปรีชา อานันท์รัตนกุล, exอนุชิต ฉ่ำสิงห์, exรัชดา ปรัชเจริญวนิชย, exจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ออกแบบและพัฒนาเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 33-49
2018 exตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักด, exดนัย ศาลทูลพิทักษ์, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exพุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, exปรีชา อานันท์รัตนกุล, exพีรพงษ์ เชาวพงษ์, exอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์, exจิระวีณ์ มหิทธิธนาศักดิ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมระบบ Servo Electro-hydraulic System สำหรับไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา ด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 16-27
Publish Year National Conference 2
2020 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, exประสาท แสงพันธุ์ตา, exพุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, exจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์, "ออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจสอบเพลียไฟ และบั่วกล้วยไม้ในกล้วยไม้สกุลหวาย", การประชมุ วิชาการระดบัชาติครงั้ท่ี17 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, Kamphaengsan นครปฐม ประเทศไทย
2017 exตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักด, ex ดนัย ศาลทูลพิทักษ, ex อนุชา เชาว์โชต, ex นิวัติ บำรุงกิจ, exสนทนา อุเทนสุต, exอดิศักดิ์ เกิดบุญนิรันดร, exปิยะ เวณุจันทร, ex สิรภพ พวงทอง, ex สมนึก ใจดี, exมงคล ตุ่นเฮ้า, ex กลวัชร ทิมินกุล, exพุทธธินันทร์ จารุวัฒน, ex พีรพงษ์ เชาวพงษ์, exอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ, exจิระวีณ์ มหิทธิธนาศักดิ์5, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ออกแบบ และพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18, 7 - 9 กันยายน 2017, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย