การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ