การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนดีเอ็นเอ เอ ของเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทำลายพืชผักตระกูลแตงในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2021 exนายวิวรรธน์ ปิยทัสสี, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity and recombination event of begomoviruses infecting pumpkin in Thailand", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (J. ISSAAS), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 56-68
Publish Year National Journal 2
2020 exนายวิวรรธน์ ปิยทัสสี, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลของ Squash leaf curl China virus ที่เข้าทาลายฟักทองในจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 342-350
2019 exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, exนายปริญ ทวีโชตวรกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อเบโกโมไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองพริกในประเทศไทยโดยใช้ broad-spectrum primers", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 250-264