การใช้ผลิตภัณฑ์จากกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์น้ำ

Publish Year International Conference 1
2018 exRatchawut Srisuk, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, "Utilization of yeast, a by-product from ethanol plant, as growth promoter and immune stimulant in zero fishmeal diet for Red tilapia", The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)Creative Food for Future and Sustainability , 14 - 16 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exSiti Nadia Abu Bakar, exHassan M. D, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exHasliza, A. B, exMurni Marlina, A. K, ex H. Nurhidayahanum, exM. S. S.Fairus, "Assessment of river catfish (Pangasius Hypothalamus) dried viscera and its intestinal probiotic on juvenile African catfish (Clarias gariepinus) growth performance", ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14สาขาสัตว์และสัตวแพทย์, 7 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย