การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี