การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด และกลยุทธ์ของการสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)