สมรรถนะทางวัฒนธรรม: ความเชื่อและการปฏิบัติของครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intercultural Communicative Competence in the Thai Classroom Context: A Challenging Task", The 3rd MBALL International Conference, 12 - 13 ตุลาคม 2018, สาธารณรัฐเกาหลี