การจัดกลุ่มโคสาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และคุณภาพผลผลิต

Publish Year National Journal 1
2017 exมยุริน วราวุฒิ, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภารักษ์ คำพุฒ, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมในช่วงวันของแพะที่เลี้ยงในระบบคอกขังเดี่ยวโดยมีเพื่อนข้างคอกที่ติดกันเพียงหนึ่งหรือสองด้าน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) , ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 1097-1103
Publish Year National Conference 3
2020 exดวงพร สุขชาติ, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลการจัดกลุ่มของแม่โคท้องแรกต่อพฤติกรรมการใช้เวลาในกิจกรรมรายวันโดยการสุ่ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "ความท้าทายในอุตสาหกรรมโคนมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย", The Fifth KU-KUGSA Bilateral Symposium on "Food, Environment and Life for the Next Generation: Sustainable Development Goal"", 2 - 3 ธันวาคม 2019, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 ex มล.มธุริน วรวุฒิ, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภารักษ์ คำพุฒ, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมในช่วงวันของแพะที่เลี้ยงในระบบคอกขังเดี่ยวโดยมีเพื่อนข้างคอกที่ติดกันเพียงหนึ่งหรือสองด้าน", การประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6, 22 มิถุนายน 2017 - 23 มีนาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2020 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, exนายศิริชัย พัฒนวาณิชชัย, exนายสุดชาย จงพิพัฒน์พร, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "นวัตกรรมยางรองรีดนมและแผ่นยางรองคอกเพื่ออุตสาหกรรมโคนมไทย", สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2020