การศึกษาเปรียบเทียบผลของกรดโทฟานามิกและโรบินาคอกซิบ ต่อการควบคุมลดปวดหลังผ่าตัดในแมว