การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกพริกปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ