การเสริมพลังเพื่อสร้างสำนึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญานเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่และ จ.แม่ฮ่องสอน