การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวกัมพูชาและเวียตนามบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น