การศึกษาประสิทธิภาพอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวในน้ำกร่อย

  • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายวีรกิจ จรเกตุ

  • inนายวีรกิจ จรเกตุ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์