สุขภาพจิตแนวพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Publish Year National Journal 1
2016 exพระมหาทวีศักดิ์ รัตนกมล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตแนวพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 22870962, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 232-244