กระบวนการเสื่อมสภาพในไม้ตัดดอกเขตร้อนและสารจากก้อนเรณูเร่งการเสื่อมสภาพในกล้วยไม้หวาย

Publish Year National Journal 1
2016 exน.ส.พรทิพย์ ตรงชื่น, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะความบริบูรณ์และอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงกลิ่นและการบานของดอกมะลิลา", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ฉบับพิเศษ, ปีที่ 3, ฉบับที่ II (M07), พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 7-12
Publish Year National Conference 3
2019 exอัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง, exหรรษลักษณ์ พุฒเทศ, exปรียาภรณ์ ลี้ธิติ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายบรรจุเปียกร่วมกับการรม 1-methylcyclopropene ต่อคุณภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนานและบูรณะเจตหลังรม methyl bromide", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6, 15 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exน.ส.ปรียาภรณ์ ลี้ธิติ, exน.ส.อัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง, exหรรษลักษณ์ พุฒเทศ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารละลายบรรจุเปียกร่วมกับการรม 1-methylcyclopropene ต่อคุณภาพของกล้วยไม้หวาย พันธุ์การค้าหลังรม Methyl Bromide", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2017, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exน.ส.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์, exน.ส.ปรียาภรณ์ ลี้ธิติ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSergi Munn?-Bosch, exWouter G. van Doorn, "สารจากก้อนเรณูที่เร่งการเสื่อมสภาพในกล้วยไม้สกุลหวาย", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย