อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อลักษณะทางสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพเชิงพลังงานชีวมวลของหญ้าเนเปียร์ภายใต้สภาพฝนน้อย