ชุดโครงการ:การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดบนพื้นที่สูงชื่อโครงการ:การศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโด