การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาต้นพะยูงปลอดเชื้อในสภาพเยือกแข็งเพื่อการเก็บรักษาสายพันธ์ุพะยูงในระยะยาว