โครงการการผลิตผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 17
2021 exPussadee Yangklan, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSukrawan Mavecha, "Integer factorization and finite Fourier series expansion", Lithuanian Mathematical Journal, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 274-284
2021 exRattiya Meesa, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exTuangrat Chaichana, "Integer-valued polynomials satisfying the Lucas property", Turkish Journal of Mathematics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1459-1478
2021 exSupharerg Thangroongvongthana, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSukrawan Mavecha, "A class of continuous solutions of a fourth order polynomiallike iterative equation", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 495-523
2021 exWuttichai Suriyacharoen, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Multiplicative functions satisfying the functional equation k f(m^2+n^2)=f(k m^2)+ k f(n^2)", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 1-11
2018 exSukrawan Mavecha, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exBoonrod Yuttanan, "Iterative roots of some function", Turkish Journal of Mathematics, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 819-840
2018 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exPinthira Tangsupphathawat, "An identical equation for arithmetic functions of several variables and applications", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 11-17
2018 exPinthira Tangsupphathawat, exTakao Komatsu, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Minimal Polynomials of algebraic cosine values, II", Journal of Integer Sequences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 9, ธันวาคม 2018, หน้า 18.9.5
2018 exR. Meesa, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exT. Chaichana, exB. Yuttanan, "Two Properties of Pseudo-Polynomials over a Galois Field", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1132, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, หน้า 1-8
2017 exP. Singthongla, exN. R. Kanasri, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Reducibility of Polynomials over Algebraic Number Fields", INTEGERS, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า A12-1-A12-11
2017 exS. Tadee, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exS. Damkaew, "Explicit complete residue systems in a general quadratic field", Divulgaciones Matem\'aticas, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 1-17
2017 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา ศรีพยัพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Values of Cantor-like analytic functions at rational points", East-West J. of Mathematics, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 65-79
2016 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSukrawan Mavecha, exBoonrod Yuttanan, "Iterated functional equaions related to roots of simple functions", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ ICMSA2015, ฉบับที่ Special, มกราคม 2016, หน้า 79-87
2016 exK. Srimud, exS. Tadee, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Polynomials withonly real zeros", Malaysian Journal of Mathematical Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ S, สิงหาคม 2016, หน้า 61-68
2016 exCharinthip Hengkrawit, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exKhanithar Naenudorn, "Solutions of some particular pexiderized digital filtering functional equation", Annales Mathematicae et Informaticae, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 77-96
2006 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิตติยา ปภาพจน์, "Ramanujan sums via generalized mobius functions and applications.", Intenational Journal of Mathematics and Mathematical Science, ปีที่ 2006, ธันวาคม 2006, หน้า 1-34
2006 inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exอ.ศจี เพียรสกุล, "Cauchy's functional equation in restricted complex domains", International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, ปีที่ 2006, เมษายน 2006, หน้า 1-12
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exPattira Ruengsinsub, exP. Udomkavanich, "Observations about algebraic dependence of Dirichlet series", J. Korean Math. Soc. , ปีที่ 42, มิถุนายน 2005
Publish Year National Journal 2
2017 exJanyarak Tongsomporn, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Polynomial whose values at the integers are n-th power of integers in a quadratic field", KMITL Sci. Tech. Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 13-21
2006 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exตวงรัตน์ ไชยชนะ, exอัจฉรา หาญชูวงศ์, "Linear independence of continued fractions in the field of formal series over a finite field.", Thai Journal of Mathematics , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2006, หน้า 163-177
Publish Year International Conference 6
2019 exSeree Wananiyakul, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exJanyarak Tongsomporn, "Transcendental numbers arising from Mahler's method", 17th International Conference on Engineering and Mathematical Computational Intelligence and Engineering Approaches for Tourism, Agriculture and Healthcare, 21 - 23 ธันวาคม 2019, Jabalpur สาธารณรัฐอินเดีย
2019 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Arithmetic Functions, Convolution and Finite Fourier Series", 17th International Conference on Engineering and Mathematical Computational Intelligence and Engineering Approaches for Tourism, Agriculture and Healthcare, 21 - 23 ธันวาคม 2019, Jabalpur สาธารณรัฐอินเดีย
2018 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Two arithmetic properties of real exponential polynomials", Proceedings of the Sixth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations, Volume 1, 24 - 28 กันยายน 2018, Kiev ยูเครน
2018 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exNittiya, "Discriminative products and multiplicative functions", Proceedings of the Sixth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations, Volume 1, 24 - 28 กันยายน 2018, Kiev ยูเครน
2018 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา ศรีพยัพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extensions of Schwarz's Theorem", Proceedings of the Sixth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations, Volume 1, 24 - 28 กันยายน 2018, Kiev ยูเครน
2011 inดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exProf.Takao Komatsu, exนางสาวสุนันทา ศรีโสภา, "Results about dependence and convolution", RIMS workshop "Analytic number theory - related multiple aspects arithmetic functions", 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2011, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2022 exPhisitpong Ketrat, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Algebraic Independence of Solutionsof Certain Second Order Homogeneous LinearDifferential Equations with Linear Coeffcients", 26th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2022), 18 - 20 พฤษภาคม 2022, นครราชสีมา ประเทศไทย