การศึกษาความสามารถในการอดทนยอมรับความต่างทางศาสนาของคนไทย ในจังหวัดชลบุรี