การศึกษาโปรตีนตัวรับเฉพาะจากกระเพาะอาหารลูกน้ำยุงลายต่อโปรตีนสารพิษ Cry4Ba