การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของยอ (Morinda citrifolia) บริเวณพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมาย RAPD