การสร้างโปรแกรมนันทนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 333-359