โครงการการพัฒนาแบบจำลองเพื่อหาพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ และการเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังแต่ละพันธุ์