การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมับเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

Publish Year National Journal 3
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนทกร พรธนะวัฒน์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exมาริษา สุขปานแก้ว, "การเพาะเมล็ดมัลเบอร์รี่ในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 265-272
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาพย์แก้ว แก้วนาบอน, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "การขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เวียดนาม GQ2 ในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 273-282
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริกาญจนา ตาแก้ว, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ด การรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 283-295