การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโรคไวรัสในเมล็ดพันธุ์พืชผักตระกูลแตงด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล