การพัฒนาไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2017 exนายปิยะ เฉลิมกลิ่น, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์", วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 54-55
Publish Year National Conference 1
2014 exนายพงษ์พิชญ์ สุขเจริญ, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของไม้คลุมดิน 5 ชนิดสำหรับสวนแนวตั้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย