การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ประกอบการตามชายหาดในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2017 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Communication Strategies Used by Thai Service Providers in Pattaya City, Thailand", International Journal of Arts and Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 71-82
Publish Year International Conference 1
2016 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Communication Strategies Used by Thai Service Providers in Pattaya City, Thailand", International Journal of Arts and Sciences(IJAS) annual academic conference in Germany, 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, ไฟร์บวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี