การบ่มกล้วยหอมด้วยแก๊สเอทิลีนที่เหมาะสม

  • บริษัท เอกชัยดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนายเจริญ ขุนพรม

  • inนายเจริญ ขุนพรม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์