การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เอ็นหอยปรุงรส

  • ผู้ประกอบการ (คุณนายณภสิทธิ์ จุงศักดิ์ศรี)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนางสาวสมัชญา ตาทองศรี

  • inนางสาวสมัชญา ตาทองศรี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์