การศึกษาและจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดเบื้องต้น ราคากลาง และเอกสารการยื่นข้อเสนอ