การออกแบบและพัฒนาระบบลิฟท์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายภคนันท์ เจริญกิจมงคล, "ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นรูปแผ่นไม้อัด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย