การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวิชา 01001311 ภาคต้นปีการศึกษา 2557

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนาย ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า, "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวิชา 01001311 ภาคต้นปีการศึกษา 2557", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่54 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ. 2559, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย